Regulamin sklepu

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.gofrex.com

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.
Na stronie www.gofrex.com oferujemy Państwu nabycie produktów firmy Gofrex.

1. Zawarcie umowy i dostawa towaru

1.1 Na www.gofrex.com umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna z siedzibą w Ostrowiec 10, 05-651 Chynów.
1.2 Kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 2.2 poniżej.
1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ceny, koszty wysyłki i wysyłka ekspresowa

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.
2.2 Koszty wysyłki opłaca strona wyznaczona w procesie zamówienia w naszym sklepie.
2.3 Dla niektórych zamówień oferujemy wysyłkę ekspresową. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację, czy dla danego zamówienia oferowana jest wysyłka ekspresowa, a także ile kosztuje. Towar w przypadku wyboru opcji wysyłki ekspresowej zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu dostawy oczywiście otrzymają Państwo zwrot kosztów przesyłki.

3. Płatności

3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: przelew tradycyjny, za pobraniem, szybki przelew internetowy (iMoje.pl), PayPal, karta kredytowa. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
3.2 W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.
3.3 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
4.2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre marki. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
4.3 Wartość towaru musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
4.4 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
4.5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny towarów, które Państwo zachowają, jeżeli – ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy – całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

5. Ustawowe prawo konsumenta* do odstąpienia od umowy zakupu produktów Gofrex

W przypadku nabycia produktów Gofrex jako konsument mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:
Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania towarów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia lub dostępnego do wydrukowania na Państwa koncie klienta. Jeśli nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, będą mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub będą potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą go Państwo pozyskać także przez nasz serwis klienta. Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu.
Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy
Jako konsument lub przedsiębiorca dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru.
W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna z siedzibą w Ostrowiec 10, 05-651 Chynów., telefon:+48 88 323 33 88 e-mail: biuro@gofrex.com w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.
Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Zgodnie z ustawą prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
– w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
–  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy) w przypadku jeśli rezygnują Państwo z całego zamówienia, jeśli zaś z części zakupionych towarów – tylko wartość tych towaru. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.
W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. W każdym przypadku koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza:- Adresat: GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna z siedzibą w Ostrowiec 10, 05-651 Chynów

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres:
GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna z siedzibą w Ostrowiec 10, 05-651 Chynów.,

telefon:+48 88 323 33 88

e-mail: biuro@gofrex.com

6. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal, PayU, Przelewy24 lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal, PayU, Przelewy24 lub konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.gofrex.com ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

8. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres sklep@gofrex.com lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail). Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta zostały podane w punkcie 11 poniżej. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.
8.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
8.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
8.4 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
– naturalne zużywanie się powłoki nieprzywierającej;
– części wymienne, np. grzałki;
– uszkodzenia mechaniczne (otarcie, zadrapanie, zalanie) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
– uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem;
8.5 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .
8.6 Reklamacja z tytułu rękojmi przysługująca przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

9. Customer Care

W przypadku dodatkowych pytań zajrzyj do naszej sekcji “Kontakt” lub skontaktuj się z nami.

10. Inne informacje

10.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.gofrex.com Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować, klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.
10.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.
Dane identyfikujące Gofrex:
GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna z siedzibą w Ostrowiec 10, 05-651 Chynów
NIP: PL7972069595
Stan na: 06.12.2019

11. Przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z serwisu Gofrex każdorazowo wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu zapoznania się z informacją jakie dane oraz w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane, analizowane oraz udostępniane koniecznie zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* konsument w rozumieniu prawa jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.