0 0,00 

Obowiązek informacyjny RODO

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem, czyli podmiotem zarządzającym Twoimi danymi osobowymi, jest firma GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna z siedzibą w Ostrowiec 10, 05-651 Chynów, zwana dalej „Firmą” prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem www.gofrex.com, zwany dalej „My” lub „ESklep”).

Chciałbyś się z nami skontaktować, by uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz na biuro@gofrex.com lub skontaktuj się z nami listownie (GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna z siedzibą w Ostrowiec 10, 05-651 Chynów)

Jak weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?
Przekazałeś je nam podczas zakładania konta, zapisu do newslettera, a także później, składając zamówienia i dokonując transakcji w naszym ESklepie lub fizycznie przy okazji targów gastronomicznych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę GOFREX Maciej Kowalski, Magdalena Mościcka-Kowalska spółka cywilna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to konieczne do realizacji umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z ESklepu, w tym realizowania zamówień i płatności za produkty zakupione w ESklepu;
 • tworzenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami, a także umożliwienia obsługi Twojego konta, transakcji oraz rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;
 • realizacji umów sprzedaży zawartych w ESklepie;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w sytuacji, w której złożysz takie zgłoszenie;
 • obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktu z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług lub sprzedażą naszych produktów;
 • zapewnienie prawidłowej obsługi i realizacji usług płatniczych.

 

Ponadto, jesteśmy zobligowani przepisami prawa do przetwarzania Twoich danych w celach podatkowych oraz rachunkowych.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody, przetwarzamy też Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego;
 • kontaktu z Tobą poprzez e-mail, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • zapisywania danych w plikach cookies.

 

Co istotne, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Zrobisz to w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Dopóki nie wycofasz zgody, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy GOFREX, którym jest:

 • przeprowadzanie badań i analiz ESklepu, na przykład w celu kontrolowania funkcjonalności naszego sklepu internetowego, poprawy jakości usług czy poznania podstawowych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb oraz pytań, przekazywanych przede wszystkim działowi obsługi klienta oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadkach, gdy nie są one bezpośrednio związane z realizacją naszej umowy;
 • przygotowywanie programów lojalnościowych, konkursów oraz pozostałych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przeprowadzanie badań statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (możliwości przedstawienia spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?

Aby móc zawrzeć i zrealizować zawartą między nami umowę oraz świadczyć Ci usługę prowadzenia
konta w ESklepie, wymagamy podania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres i numer telefonu (dla osób fizycznych);
 • adres email, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (dla konta dla firm).

 

W przypadku, w którym – z jakiegoś powodu – nie podasz wyżej wymienionych danych osobowych, niestety nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy. W konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu lub założyć konta w ESklepie.

Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa, możemy poprosić Cię o podanie innych niezbędnych danych. Mogą być to względy rachunkowe lub podatkowe. Poza tymi przypadkami, podanie danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w kwestii przetwarzanych danych?

Gwarantujemy przestrzeganie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z wyżej wymienionych uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niepełne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Twoje dane nie będą już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane przez naszą firmę; gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych; gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zgromadzone w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną kierowanych do dziecka;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres, który pozwoli nam zweryfikować poprawność tych danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak nie będziesz chciał/a, aby zostały całkowicie usunięte; gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą stać się przydatne dla Ciebie, na przykład do obrony lub dochodzenia swoich roszczeń; lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Twoich danych realizowane jest na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się zgłosić sprzeciw do przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym są dla tego celu profilowane. Miej na uwadze, że z prawa do sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które wspierają nas w oferowaniu usług realizowanych drogą elektroniczną oraz sprzedaży internetowej, czyli takim, które zapewniają: usługi pocztowe i kurierskie, płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, księgowe, prawne, które wspomagają obsługę użytkowników oraz klientów ESklepu, pomagają w promocji ofert, wspierają nas w kampaniach marketingowych. Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, które przeciwdziałają oszustwom i nadużyciom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w czasie obowiązywania zawartej między nami umowy oraz po jej zakończeniu, w celach:

 • dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim podatkowych i rachunkowych;
 • przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom; statystycznych i archiwizacyjnych;
 • maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania naszej umowy.

 

Za Twoją zgodą przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych. Dzieje się to do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W trakcie organizacji oraz trwania programów lojalnościowych, konkursów oraz innych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie przez okres ich trwania i czas rozliczenia przez nas wręczania nagród.

W celu rozliczalności, czyli udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez czas, w którym firma zobligowana jest do przechowywania danych lub dokumentów dane zawierających. Jest to podyktowane koniecznością udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do ośrodków spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Poza Europejski Obszar Gospodarczy, Twoje dane osobowe będą przekazywane do Google LLC.
Będzie się to odbywać w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
Należy jednak wyjaśnić, że nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez naszą firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do celów analitycznych i prognostycznych, mających na celu określenie Twoich preferencji oraz zainteresowań.

  Koszyk
   Zastosuj kupon